Dokumenty ZRZMNovinkySprávySprávy združenia

Vyjadrenie Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce ku konaniu mimovládnych organizácií pre Úrad jadrového dozoru SR

Vec:                                                                                                              07.03.2019

Vyjadrenie ku konaniu mimovládnych organizácií

 

Vážená pani predsedníčka,

ako demokraticky zvolení zástupcovia miest a obcí v okolí jadrového zariadenia Mochovce vyjadrujeme pohoršenie nad konaním niektorých mimovládnych organizácií vo vzťahu k projektu Mochovce 3. a 4. blok. Sme proti tomu, aby boli zverejnené ďalšie informácie k projektu nad rámec tých, ktoré sú nám ako aj širokej verejnosti vďaka otvorenému prístupu dozorného orgánu a prevádzkovateľa dostatočne jasné a známe.

Sme proti tomu, aby boli zverejnené ďalšie informácie k projektu.

Zastupujeme obyvateľov štyroch miest a viac ako  deväťdesiatich obcí v okolí jadrového zariadenia. Naši obyvatelia sa pokladajú za základnú verejnosť, ktorá môže byť priamo ohrozená takouto investíciou a následnou prevádzkou jadrového zariadenia. S týmito obyvateľmi, ale ani s nami ako demokraticky zvolenými zástupcami, nikto nekomunikoval, ani sa nepýtal, či súhlasíme, aby také citlivé informácie boli zverejnené tretím stranám. Plne dôverujeme nezávislému a nestrannému dozornému orgánu Úradu jadrového dozoru SR, že vie dostatočne posúdiť, čo je bezpečné pre obyvateľov, ktorí sú priamo prevádzkou takéhoto zariadenia dotknutí.

Plne dôverujeme nezávislému a nestrannému dozornému orgánu Úradu jadrového dozoru SR.

Naším hlavným záujmom je ochrana oprávnených záujmov obyvateľov nášho regiónu, ich bezpečnosť, a v neposlednom rade sociálny a ekonomický rozvoj regiónu. Žiadna tretia strana, ktorá podala podnety či už na slovenské súdy, alebo aj na výbor Aarhuského dohovoru pre súlad, nereprezentuje záujmy občanov tohto regiónu, nikdy s nami nekomunikovali takýto postoj, ani nevysvetlili dôvody, prečo chcú zverejniť takéto z nášho pohľadu veľmi citlivé informácie o jadrovej elektrárni. Zverejnením ďalších informácií, ktoré by boli následne ľahko dostupné na zneužitie, by mohli byť ohrozené záujmy obyvateľov regiónu, ich životy, zdravie, majetok.

Žiadna tretia strana nereprezentuje záujmy občanov tohto regiónu.

Naďalej vyjadrujeme plnú podporu nezávislému a nestrannému Úradu jadrového dozoru SR, ktorý je pre nás garanciou udržiavania vysokého stupňa jadrovej bezpečnosti na Slovensku.

Vzhľadom na uvedené máme za to, že dozorný orgán ani prevádzkovateľ by nemali zverejňovať ďalšie informácie nad rámec už zverejnených vo vzťahu k projektu Mochovce 3. a 4. blok. Tento náš postoj chceme prezentovať aj na sneme nášho združenia 14-ho marca a následne informovať o tom aj predstaviteľov výboru Aarhuského dohovoru pre súlad.

S úctou

Ing. Štefan Mišák

predseda združenia

Tu nájdete anglický a nemecký preklad listu združenia na ÚJD.