Vznik a ciele

Vznik a základné ciele

Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 26.11.1992 vo Vrábloch a zaregistrované na Okresnom úrade v Nitre pod č.4/93 dňa 7.4.1993

Združenie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Vzniklo na základe slobodne prejavenej vôle volených zástupcov miest a obcí nachádzajúcich sa v 20 km okruhu jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré majú záujem na riešení ochrany životného prostredia ovplyvňovaného pôsobením jadrovej elektrárne v tomto území.

Hlavné ciele združenia:

a) chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia , aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,

b) presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami regiónu a členov,

c) iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia,

d) hľadať a presadzovať zákonné riešenia vplyvov jadrovej energetiky na práva, život a majetok občanov a obcí v súlade s Ústavou SR,

e) vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových zariadení,

f) podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy,

g) podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne,

h) organizovať kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia,

i) posilňovať vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,

j) spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí

k) podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločenské potreby

I) vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať,

m) svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku

 

Funkcie združenia:

1. Združenie vo vzťahu k členským mestám a obciam plní najmä funkciu:

  • koordinačnú
  • poradenskú
  • vzdelávaciu
  • informačnú

2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, vláde SR, ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a medzinárodným organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.

3. vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom organizovaných vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je:

  • podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou
  • zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo a ďalšie vzdelávacie aktivity)
  • poskytovať členom združenia aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií
  • rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia výkonu samosprávy
  • vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a obciach a zabezpečuje ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi

5. Združenie na podporu naplnenia cieľov môže vyvíjať i vydavateľskú a publikačnú činnosť