Členský poplatok

Členský príspevok platný od 13.4.2011 bol na XXIV. Sneme Záujmového regionálneho združenia Mochovce, prítomnými členmi združenia odsúhlasený vo výške 0.O4 EUR na jedného obyvateľa obce. Obce,ktoré sú členmi združenia ZRZ Mochovce a nevyrubujú daň za jadrové zariadenie v zmysle zákona č.582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je výška členského príspevku 1 EURO za celú obec.