Poslanie

OIK Mochovce, Občianska informačná komisia Mochovce

Občianska informačná komisia Mochovce je nezávislým informačným kanálom na prenos informácií medzi AE Mochovce a obyvateľstvom, ktoré žije v jej okolí. Pri jej zriaďovaní sa vychádzalo z dobrej praxe v niektorých krajinách sveta, kde podobné komisie boli zriadené na báze dobrovoľnosti alebo zo zákona. Úlohou komisie, zloženej zo zástupcov verejnosti, ktorí sú aktívni a známi vo verejnom spoločenskom živote, je prostredníctvom jej nezávislých členov prenášať na verejnosť aktuálne informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Členovia OIK majú práva a povinnosti umožňujúce získavať všetky potrebné periodické správy prevádzkovateľov, medzinárodných misií a dozorných orgánov, informácie o prevádzkových udalostiach, zistovať stav priestorov jadrových zariadení, hovoriť s prevádzkovým personálom, predkladať témy a otázky, ktoré zaujímajú verejnosť, a túto objektívne informovať.