Stanovy

 

S T A N O V Y

Záujmového regionálneho združenia miest a obcí

MOCHOVCE

 

ČI. I.

Názov združenia

Záujmové regionálne združenie miest a obcí

MOCHOVCE

 

ČI. II.

Sídlo Združenia

Sídlom združenia je mesto Vráble, MsÚ Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

 

ČI. III.

Postavenie združenia

1. Združenie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí v 20 km oblasti od Atómovej elektrárne Mochovce.

2. Združenie je reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí.

 

ČI. IV.

Predmet činnosti

1. Hlavné ciele združenia :

a) chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,

b) presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami regiónu a členov,

c) iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia,

d) hľadať a presadzovať zákonné riešenia vplyvov jadrovej energetiky na práva, život a majetok občanov a obcí v súlade s Ústavou SR,

e) vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových zariadení,

f)  podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy,

g) podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne,

h) organizovať kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia,

i) posilňovať vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,

j) spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí

k) podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu  miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločenské potreby

I) vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať,

m) svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku

 

Čl. V

Funkcie združenia

1. Združenie vo vzťahu k členským mestám a obciam plní najmä funkciu:

■  koordinačnú,

■  poradenskú,

■  vzdelávaciu,

■  informačnú

2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, Vláde SR, ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a medzinárodným organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.

3. Vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom organizovaných vzdelávacích aktivít ktorých cieľom je :

■  podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou,

■  zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo a ďalšie vzdelávacie aktivity),

■  poskytovať členom združenia aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií,

■  rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia a výkonu samosprávy,

■  vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a  obciach a zabezpečuje ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Združenie na podporu naplnenia cieľov môže vyvíjať i vydavateľskú a publikačnú činnosť

 

ČI. VI.

Vznik, zánik a druhy členstva

1.  Členom združenia sa môžu stať mestá a obce v 20 km oblasti od Atómovej elektrárne Mochovce. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky obce a uznesenia obecného zastupiteľstva, po zaplatení členského príspevku do tohto združenia a podpisom zakladajúcej listiny.

2. Obce a mestá mimo oblasti 20 km od AE Mochovce, ktoré nie sú členmi združenia sa môžu podieľať na činnosti združenia.

3. Obec, mesto ako člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor, starosta), alebo ním poverená osoba.

4. Členstvo:

Riadne členstvo

–  riadnym členom sa môžu stať mestá a obce podľa čl. III. ods. 1, ktoré prejavia záujem o členstvo. Pri hlasovaní majú hlas rozhodujúci.

 

Členstvo v Združení zaniká:

a) písomným oznámením o vystúpení zo združenia. Oznámenie musí byť doručené kancelárii združenia najneskôr mesiac pred ukončením kalendárneho   roka, pričom členstvo zaniká dňom 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bolo vystúpenie oznámené,

b) vylúčením člena pre neplnenie povinností vyplývajúcich zo stanov združenia na základe uznesenia rady združenia; členstvo v tomto prípade zaniká k  termínu, ktorý určí rada združenia,

 

Čl. VII

Práva člena združenia

 

Členovia majú právo:

1. Zúčastňovať sa na rokovaniach snemu a hlasovať o jeho uzneseniach.

2. Voliť a byť volený prostredníctvom svojho zástupcu do orgánov združenia.

3. Predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich orgánov.

4. Zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie.

5. Využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie  a  informačné  funkcie združenia  a predkladať návrhy na ich zlepšenie.

6. Prednostne získavať publikácie, tlačoviny, informačné, ponukové  a iné materiály vydávané alebo prerozdeľované združením.

 

ČI. VIII.

Povinnosti člena združenia

 

Členovia sú povinní:

1. Dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov činnosti združenia

2. Platiť členské príspevky najneskôr do 31.3. príslušného roka, vo výške schválenej snemom (s výnimkou čestných členov).

3. Včas písomne oznamovať združeniu zmenu zástupcov v združení a administratívne zmeny (adresa, telefónne číslo, mailové kontakty a pod.), prípadne ďalšie informácie potrebné pre činnosť združenia.

4. Chrániť dobré meno a povesť združenia

 

ČI. IX.

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú:

a)  Snem združenia (ďalej len „snem”)

b)  predseda združenia (ďalej len „predseda”)

c)  Rada združenia (ďalej len „rada”)

d)  kontrolná komisia

e)  odborné komisie

 

ČI. X.

Snem združenia

 

1. Snem je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho zástupcovia členov združenia.

2. Snem zvoláva rada združenia najmenej raz ročne, spravidla v prvom polroku kalendárneho roka.

3. Mimoriadny snem zvoláva rada združenia ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina členov združenia.

4. Snem je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov členov združenia. Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov členov združenia s hlasom rozhodujúcim. O zmene stanov rozhoduje snem dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Uznesenie o zániku združenia je prijaté ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina zástupcov  všetkých členov združenia s hlasom rozhodujúcim. Spôsob hlasovania určuje snem.

5. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:

a) schvaľovať a meniť stanovy združenia,

b) voliť a odvolávať radu,

c) voliť a odvolávať predsedu,

d) voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie,

e) prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh združenia, základné smery činnosti pre nasledujúce obdobie, ročnú účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie,

f) schvaľovať ročný rozpočet,

g) určovať výšku členských príspevkov,

h) schvaľovať rokovací poriadok snemu a jeho pracovné orgány,

i) rozhodovať o zániku združenia, naložení s jeho likvidačným zostatkom a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s jeho likvidáciou zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

ČI. XI.

Predseda združenia

 

1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Volí a odvoláva ho snem. Volebné funkčné obdobie predsedu je 4-ročné, končí zvolením nového predsedu resp. opätovným zvolením. Ak sa predseda počas funkčného obdobia vzdá svojej funkcie, práva a povinnosti predsedu do ďalšieho snemu vykonáva radou poverený člen rady. Vzdanie sa funkcie musí byť predložené rade písomne.

2. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) zvolávať zasadnutie rady,

b) predkladať snemu správu o činnosti,

c) menovať podpredsedov združenia po prerokovaní v rade,

d) zastupovať združenie vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy, ostatným regionálnym a záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám, tuzemským i zahraničným subjektom,

e) rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu alebo rade združenia,

f) predkladať rade návrh na vymenovanie a odvolanie pracovníka kancelárie združenia,

g) predseda združenia vykonáva súčasne funkciu predsedu rady,

3. Predseda môže poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností člena rady.

 

ČI. XII.

Rada združenia

 

1.Rada združenia je najvyšším výkonným orgánom združenia a jej volebné obdobie je 4 -ročné, končí zvolením novej Rady združenia.

2. Radu volí a odvoláva snem.

3. Rada spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi snemami.

4. O počte členov rozhoduje snem.

5. Členstvo v rade je nezastupiteľné.

6. Rada sa schádza podľa potreby, obvykle 4x ročne. Zvoláva ju a jej rokovanie riadi predseda. Za organizačnú prípravu rokovania rady zodpovedá vedúci kancelárie združenia, ktorý sa zúčastňuje rokovaní rady s hlasom poradným.

7. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

8. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.

9. Do pôsobnosti Rady združenia patrí najmä:

a) pripravovať, zvolávať a organizačne zabezpečovať snem združenia,

b) zabezpečovať realizáciu a plnenie uznesení snemu,

c) posudzovať žiadosti o prijatie za člena, o vystúpenie zo združenia a rozhodovať o zániku členstva pre neplnenie povinností,

d) prerokúvať námety a žiadosti členov združenia, podnecovať ich iniciatívu a vykonávať opatrenia v záujme združenia a jeho členov,

e) schvaľovať v priebehu roka nevyhnutné rozpočtové presuny,

f)  voliť svojich zástupcov do orgánov Združenia miest a obcí Slovenska ,

g) vymenovať a odvolať na návrh predsedu pracovníka kancelárie združenia,

h) schvaľovať organizačnú štruktúru kancelárie združenia.

 

ČI. XIII.

Kontrolná komisia

 

1. Komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem na návrh rady.

2. Funkčné obdobie komisie je 4-ročné a končí zvolením novej kontrolnej komisie. Komisia si na svojom prvom zasadnutí volí zo svojho stredu predsedu.   Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.

3. Predseda kontrolnej komisie je prizývaný na zasadnutie rady s hlasom poradným.

4. Kontrolná komisia v rámci svojej pôsobnosti:

a) kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia,

b)  vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,

c) navrhuje predsedovi a rade opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,

d) predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej závierke,

e) predkladá snemu správu o výsledkoch svojej činnosti,

 

ČI. XIV.

Kancelária združenia

 

1. Kanceláriu združenia tvorí pracovník, ktorý zabezpečuje organizačné, administratívne, poradenské, vzdelávacie, informačné, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia.

2. Pracovník kancelárie, ktorý zodpovedá za jej činnosť predsedovi.

 

ČI. XV.

Zásady hospodárenia

 

1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, zo svojej činnosti, z dotácií, grantov a darov ako aj z ostatných príjmov.

2. Hospodárenie združenia sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje snem.

3. Finančné prostriedky môžu byť použité len na výdavky súvisiace s činnosťou združenia.

4. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného snemom, tým členom združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia.

 

ČI. XVI.

Zrušenie združenia

 

1. Rozhodovanie o zrušení združenia patrí do výhradnej pôsobnosti snemu. Združenie zaniká ak o tom rozhodne 3/5 väčšina všetkých členov, ktorí súčasne  rozhodujú o naložení s jeho likvidačným zostatkom.

2. Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.

 

ČI. XVII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Stanovy združenia z 11. 4. 2003 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov.

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia snemom.

3. Stanovy Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce v úplnom znení boli schválené na rokovaní snemu dňa 6. marca 2014.

 

 

V Leviciach, dňa 6. marca 2014

Ing. Štefan M i š á k

predseda

Záujmové regionálne združenie

miest a obcí Mochovce