Štatút OIK

 

Š T A T Ú T

Občianskej informačnej komisie Mochovce

     S ohľadom na právo občanov byť pravdivo a objektívne informovaní o všetkých aspektoch výstavby, spúšťania, prevádzky, rekonštrukcií, vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, skladovania a spracovania vyhoreného jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu s cieľom viesť s verejnosťou o

tvorený dialóg o mierovom využívaní jadrovej energie a skvalitniť informovanosť, bola založená OIK. Zakladateľom je Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce  a podľa čl. IX, bod e) Stanov je OIK Mochovce odbornou komisiou Združenia.

 

ČL.1

Účel Občianskej informačnej komisie

Občianska informačná komisia Mochovce je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti v regióne jadrovo – energetickej lokality Mochovce o všetkých aspektoch prevádzky, bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie v jadrových zariadeniach AE Mochovce, Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov (RU RAO) a spracovanie kvapalných odpadov RA odpadov prostredníctvom delegovaných zástupcov občanov.

 

ČL.2

Zloženie OIK

2.1. OIK má najviac 19 členov, ktorú tvoria dôveryhodní a nezaujatí občania delegovaní :

a)   mestom Levice – 1 zástupca

mestom Vráble – 1 zástupca  / na základe uznesenia MsZ /

mestom Tlmače – 1 zástupca

b)   4 zástupcovia delegovaní Záujmovým regionálnym združením miest a obcí Mochovce (ZRZMO)

 1. 4 zástupcovia obcí z 1. pásma ohrozenia jadrovým zariadením
 2. 2 zástupcovia Akademických inštitúcií ( stredné školy a univerzity so študijným zameraním príslušných odborných smerov blízkych jadrovej energetike )
 3. 4 zástupcovia za Slovenské elektrárne, a.s.
 4. 2 zástupcovia za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť
 5. Pozorovatelia : 1 zástupca Úradu jadrového dozoru (ÚJD)

                        1 zástupca Národného inšpektorátu práce

2.2.  a)   Členov OIK za obce schvaľuje uznesením Rada ZRZMO Mochovce a menuje predseda združenia

b)   Členov OIK za SE a.s. a JAVYS menujú generálny riaditelia akciových spoločností

 

2.3.  a)   Predseda OIK je určený voľbami nadpolovičnou väčšinou všetkých členov OIK

b)   Tajomníkom komisie je člen OIK určený voľbami nadpolovičnou väčšinou všetkých členov OIK

Funkčné obdobie zástupcov obcí a miest je 4 roky a končí zvolením nových orgánov po komunálnych voľbách.

 

ČL.3

Práva a povinnosti členov OIK

3.1. Práva členov OIK :

a)   Byť pravdivo a včas informovaný o všetkých aspektoch prípravy, výstavby, spúšťania, prevádzky,

rekonštrukcie, vyraďovania  jadrových zariadení z prevádzky, skladovania a spracovania  RAO, skladovania

vyhoretého jadrového paliva v lokalite Mochovce

 1. Získavať periodické informácie spracované mesačne v situačnej správe, ročne o plánovaných aktivitách výrobných jadrových zariadení, plánovaných havarijných cvičeniach, správy o životnom prostredí, štvrťročné a ročné správy o výsledkoch radiačnej kontroly okolia jadrovoenergetickej lokality a pod.
 2. Dostávať ostatné všeobecné informácie o pripravovanom a realizovanom technickom rozvoji jadrových zariadení, o záveroch kontrolných orgánov a previerok medzinárodných misií týkajúcich sa bezpečnosti, skúškach sirén, prevádzkových udalostiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie územia.
 3. Predkladať témy na prerokovanie do plánu činnosti OIK.
 4. Prehliadkou zisťovať skutočný stav priestorov a jadrových zariadení, ak to dovoľujú prevádzkové podmienky.
 5. Diskutovať s pracovníkmi a obslužným personálom jadrových zariadení za účelom získania pravdivých informácií, alebo o priebehu a dôsledkoch mimoriadnych udalostí.
 6. Diskutovať s občanmi regiónu za účelom poskytovania pravdivých informácií alebo o priebehu a dôsledkoch mimoriadnych udalostí.
 7. Absolvovať lekárske vyšetrenie a psychologické testy pre vybavenie vstupu do jednotlivých priestorov jadrových zariadení.
 8. Absolvovať odbornú prípravu pre získanie základných vedomostí v oblasti riadenia, štruktúry a predmetu činnosti jednotlivých útvarov prevádzky, jadrovej a radiačnej bezpečnosti a havarijného plánovania podľa potrieb a typov jadrových zariadení.
 9. V prípade potreby absolvovať skúšky pre vstup do kontrolného pásma jadrového zariadenia.

 

3.2. Povinnosti členov OIK :

a)   Zúčastňovať sa na zasadnutiach OIK a aktívne sa podieľať na plnení plánu činnosti. Prípadnú neúčasť na

zasadnutí OIK vopred ospravedlniť predsedovi alebo tajomníkovi OIK.

 1. V predstihu predkladať témy a otázky do programu zasadnutia OIK podľa vážnosti tak, aby zástupca akciovej

       spoločnosti mal možnosť zabezpečiť kvalifikovanú odpoveď.

 1. Pravdivým a neskresľujúcim spôsobom odovzdávať získané informácie verejnosti a interpretovať skutočnosti z danej oblasti.
 2. O činnosti OIK úplne a objektívne informovať ZRZMO regiónu JE Mochovce, členské obce a mestá, prípadne verejnosť prostredníctvom médií. V sporných prípadoch v rámci informovanosti interpretovať stanovisko OIK.

 

ČL.4

Zodpovednosť členov OIK

Jednotliví členovia OIK zodpovedajú za škody vzniknuté úmyselne nesprávnou interpretáciou informácií, s ktorými

prídu do styku pri výkone funkcie člena OIK.

ČL.5

Zásady riadenia činnosti OIK

 1. Činnosť OIK sa riadi plánom činnosti na príslušný kalendárny rok.
 2. Zasadnutia OIK zvoláva a rokovanie vedie predseda OIK, ktorý komisiu zastupuje aj navonok. V prípade neprítomnosti predsedu zastupuje ním poverený člen OIK.
 3. Tajomník OIK zodpovedá za vedenie agendy, zabezpečenie administratívnych činností, vytváranie podmienok pre efektívnu činnosť komisie, prípravu materiálov podľa plánu činnosti OIK a pre zodpovedanie otázok a problematiky vznesenej členmi OIK v oblasti jadrových zariadení v pôsobnosti akciových spoločností. Zabezpečuje vstupy do požadovaných priestorov v jadrových zariadeniach.
 4. OIK zasadá minimálne 2x ročne podľa termínov riadnych zasadnutí uvedených v pláne činnosti OIK. V odôvodnených prípadoch zvoláva predseda mimoriadne zasadnutie OIK. Pri riadnom zasadnutí sa doručí členom pozvánka s programom a podkladovými materiálmi minimálne 7 dní pred termínom zasadnutia. O spôsobe doručenia rozhoduje komisia.
 5. Rokovania OIK sa v odôvodnenom prípade na podnet člena komisie a pozvanie predsedu môže zúčastniť zástupca Vyššieho územného celku, vedy, školstva, odbornej, alebo štátnej inštitúcie, miestnej samosprávy, resp. tretieho sektora. Tajomník OIK zabezpečuje účasť odborných útvarov a vedenia prevádzkovateľov podľa prerokovanej problematiky. Z rokovania OIK sa spisuje záznam, ktorý podpisuje predseda a tajomník OIK.

 

ČL.6

Financovanie činnosti OIK

 1. Finančné prostriedky – príspevky jednotlivých účastníkov OIK sú vedené na samostatnom bankovom účte v PRIMA banke a,.s. Levice, účet číslo 2216220001 / 5600, ktorého majiteľom je zakladateľ OIK ZRZMO, región JE Mochovce a sú výlučne na úhradu výdavkov OIK.
 2. Celková výška príspevku na kalendárny rok pre realizáciu plánu činnosti a rozpočtu je vo výške  20 000,-  €

      (dvadsaťtisíc eur)

       c)   Činnosť OIK je financovaná z príspevkov zúčastnených strán na kalendárny rok v pomere :

15 % ZRZMO Mochovce                           3000,- €

60 % Slovenské elektrárne, a.s.              12000,- €

25 % JAVYS, a.s.                                    5000,- €

d)   Zúčastnené strany uhradia svoj podiel na účet OIK najneskôr do 30. apríla príslušného roka. Podkladom pre

      úhradu je faktúra – daňový doklad, ktorú vystaví zakladateľ OIK.

 1. Zakladateľ OIK vedie evidenciu príjmov a výdavkov, uhrádza všetky náklady spojené s činnosťou v súlade so schváleným ročným rozpočtom OIK. Zmeny výdavkov na plánované podujatia schvaľuje predseda OIK. Výška výdavkov ročného rozpočtu nesmie byť prekročená.
 2. Vyhodnotenie rozpočtu prerokúva OIK 1-krát ročne najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
 3. Nevyčerpané finančné prostriedky sa presúvajú do ďalšieho roka.
 4. Kontrolu čerpania finančných prostriedkov vykonáva Kontrolná komisia ZRZMO, región JE Mochovce.
 5. Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami sa riadi všeobecnými právnymi predpismi SR.
 6. Návrh čerpania finančných prostriedkov bude predkladaný spolu s plánom činnosti na príslušný rok, pričom čerpanie neplánovaných výdavkov nad 300,- € je podmienené súhlasom všetkých prispievateľov.

 

ČL.7

Zrušenie – zánik OIK

 1. V prípade zrušenia OIK Mochovce zakladateľom, tento je povinný zostatok finančných prostriedkov vedených ku dňu zániku vrátiť účastníkom OIK v pomere príspevkov podľa čl. 6, písmeno c.
 2. Finančné vysporiadanie sa vykoná do 30 dní od termínu zániku OIK a overí Kontrolnou komisiou ZRZMO, región JE Mochovce, ktorá predloží príslušnú správu všetkým prispievateľom OIK v uvedenej lehote.

 

 

Levice, 6. marec 2014

Ing. Štefan MIŠÁK, predseda ZRZMO Mochovce

          Bratislava,

Ing. Peter ČIŽNÁR, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Bratislava

Luca d Agnese, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Slovenské elektrárne, a.s.