Dokumenty OIKDokumenty ZRZMSprávy združenia

Zápisnica zo zasadnutia OIK Mochovce dňa 8.2. 2024 v Tlmačoch

          Občianska informačná komisia Mochovce                  

 

 

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia OIK Mochovce konaného dňa 8.februára 2024 v Tlmačoch

 

Účastníci: Počet prítomných členov OK Mochovce : 14

Okrem členov OIK Mochovce sa rokovania zúčastnili i pozvaní hostia :

 • ÚJD SR – Marta Žiaková, M. Vachová UJD SR,
 • Slovenské elektrárne, a.s.: Martin Mráz, Michal Novosad,
 • JAVYS : Miriam Žiaková,
 • UVZ: Markus Helej, Miriam Monoková,

Príloha č.1

 

Program:  

 1. Otvorenie /predseda OIK/
 2. Vyhodnotenie činnosti OIK Mochovce za rok 2023
 3. Správa o hospodárení OIK
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2024
 5. Schválenie plánu činnosti na rok 2024
 6. Prezentácia Slovenských elektrární, a.s. o prevádzke a spúšťaní blokov EMO
 7. Informácia spoločnosti JAVYS o činnosti a projektoch /M. Žiaková/
 8. Správa predsedníčky ÚJD SR Marty Žiakovej
 9. Informácia ÚVZ SR o radiačnom monitoringu, M. Helej
 10. Diskusia, záver

 

 1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril predseda OIK Mochovce  Mgr. Miroslav Považan, ktorý členov OIK oboznámil s programom stretnutia. Program bol prítomnými členmi OIK odsúhlasený.

 

 1. Vyhodnotenie činnosti OIK za rok 2023

Predseda OIK podal ústnu informáciu o činnosti OIK  v roku 2023:

 1. pravidelné stretnutia s manažmentom jadrových zariadení v lokalite Mochovce SE a.s. – JAVYS a.s. /marec , september/
 2. pracovná cesta starostov ZRZ Mochovce , OIK Mochovce na Južnú Moravu spojená s návštevou INFO CENTRA AE Dukovany.
 3. spoločný seminár OBK Dukovany , OIK Bohunice a OIK Mochovce v Litomeřiciach a ČVUT v Prahe v termíne 25. – 27.10.2023
 4. účasť členov OIK v Bratislave na gala večeri pri príležitosti spúšťania 3. bloku EMO

 

 1. Správa o hospodárení za rok 2023

Ústna informáciu o hospodárení OIK a ZRZ Mochovce v roku 2023 : zostatok na účte k 31.12.2023 vo výške 26. 594,47 EUR

Príloha č.2

 

Uznesenie č. 1/ 08.02.2024:

OIK Mochovce berie na vedomie plnenie rozpočtu k 31.12.2023

 

 1. Schválenie rozpočtu na rok 2024

Predseda OIK informoval prítomných o zaslaní písomných žiadostí na navýšenie členských príspevkov OIK Mochovce a OIK Bohunice od 1.1.2024 vzhľadom na navyšovanie cien a infláciu, ktoré boli zaslané prevádzkovateľom  /SE, a.s. a spoločnosti JAVYS/

Po rozprave a informáciách zo strany prevádzkovateľov navrhol nasledovnú výšku členského.

 

– Slovenské elektrárne                          14.000 EUR

– JAVYS                                                       6.000 EUR

– ZRZ Mochovce                                     4.000 EUR

 

Výška členského spolu:                        24.000 EUR , čo je o 4.000 EUR viac ako v súčasnosti.

 

Uznesenie č. 2/ 08.02.2024:

OIK Mochovce  schvaľuje zvýšenie členských príspevkov OIK Mochovce od 1.1.2024 nasledovne :

 

– Slovenské elektrárne                          14.000  EUR

– JAVYS                                                       6.000  EUR

– ZRZ Mochovce                                     4.000  EUR

 

 1. Schválenie plánu činnosti na rok 2024
 • pravidelné stretnutie s manažmentom prevádzkovateľov jadrových zaradení v lokalite Mochovce /september – december /
 • aktívna účasť OIK Mochovce na podujatiach organizovaných prevádzkovateľmi JZ
 • – predseda OIK M. Považan a R. Holý informoval o plánovanej pracovnej ceste v termínoch od 4.5.2024 – 5.2024 do Kanady   so zameraním na malé modulárne reaktory a výrobu čerstvého jadrového paliva
 • spoločný seminár OIK Mochovce, OIK Bohunice a OBK Dukovany na jeseň 2024
 • reportáž v Levickej televízie / predseda ZRZ Mochovce , vedenie SE a.s. , zástupca OIK Mochovce /jeseň 2024
 • odborný seminár pre učiteľov stredných škôl o prevádzke jadrových zariadení / Levice, Tlmače, Vráble, Zl. Moravce/ zodpovedný Š. Mišák

 

Prílohy:

SE_OIK Mochovce_2024
UJD_OIK_Mochovce_8feb2024