Zápisnica z XXVIII. snemu ZRZ Mochovce

Záujmové regionálne združenie miest a obcí M o c h o v c e XXVIII. snem ZRZ miest a obcí Mochovce, prijal k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia : U z n e se n i e č. 1/2015 XXVIII. snem ZRZ Mochovce s c h v a ľ u j e program rokovania XXVIII. Snemu ZRZ Mochovce podľa predloženého programu   U z n e s e n i e č.2/2015 Snem ZRZ Mochovce Vyhodnotenie činnosti […]

Uznesenie zo snemu v marci 2015

U Z N E S E N I E z XXVIII. Snemu Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce, konaného dňa 27.03.2015 v Mochovciach   Snem ZRZ Mochovce , prijal k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia   U z n e s e n i e č.1/2015 XXVIII. Snem ZRZ Mochovce schvaľuje program rokovania XXVIII. snemu ZRZ Mochovce podľa predloženého programu   U z n e s e n i e č.2./2015 XXVIII. Snem ZRZ Mochovce […]

Správa kontrolnej a revíznej komisie ZRZ Mochovce za rok 2014

Správa kontrolnej a revíznej komisie Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce za rok 2014   Vážené kolegyne,kolegovia ,vážení hostia. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie bola zameraná na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami združenia,kontrolu účtovnej evidencie a kontrolu úhrad členských príspevkov. Kontrola finančného hospodárenia bola vykonaná 24.03.2015 za prítomnosti vedúceho kancelárie združenia Mgr. Miroslava Považana. Revízna komisia pri Záujmovom regionálnom združení Mochovce konštatuje : Účtovné zápisy v peňažnom denníku nasledujú chronologicky po sebe príjmy a výdaje boli schválené XXVII. Snemom ZRZ Mochovce, a […]