Dokumenty ZRZMSprávySprávy združenia

Zápisnica z XXVIII. snemu ZRZ Mochovce

Záujmové regionálne združenie miest a obcí M o c h o v c e

XXVIII. snem ZRZ miest a obcí Mochovce, prijal k jednotlivým

bodom programu nasledovné uznesenia :

U z n e se n i e č. 1/2015

XXVIII. snem ZRZ Mochovce

s c h v a ľ u j e

program rokovania XXVIII. Snemu ZRZ Mochovce podľa predloženého programu

 

U z n e s e n i e č.2/2015

Snem ZRZ Mochovce

Vyhodnotenie činnosti združenia za rok 2014

Plnenie rozpočtu za rok 2014

Príprava XXVIII. snemu ZRZ Mochovce

° Schválenie termínu konania a program snemu

° Organizačné zabezpečenie snemu

° Rokovací – Volebný poriadok snemu

° Voľby do orgánov združenia ( návrh na zloženie Rady ZRZ, Kontrolnej komisie,predsedu,podpredsedu ZRZ Mochovce)

° Nominácia členov OIK Mochovce ,podľa Štatútu OIK

° Návrh rozpočtu na rok 2015

° Návrh členského členského príspevku na r. 2015 – 2018

° Prijatie nových členov združenia

° Plán činnosti združenia,OIK Mochovce

Rôzne

Uzn.č. 1/2015

XXVIII. snem ZRZ Mochovce schvaľuje predložený návrh programu rokovania.

Hlasovanie :

Uznesenie bolo prijaté

 

Vyhodnotenie činnosti ZRZ Mochovce za rok 2014

—————————————————————-

 

Príloha č.1 – sa nachádza v kancelárii združenia.

 

Uzn.č. 2/2015

XXVIII.snem ZRZ Mochovce berie na vedomie vyhodnotenie činnosti združenia za rok 2014.

Hlasovanie:

Uznesenie bolo prijaté

 

Plnenie rozpočtu za rok 2014

Príloha č.2.

Mgr. Miroslav Považan informoval ,že Rada ZRZ upravovala zmenu rozpočtu a to v časti príjmov ako aj v časti výdavkov.

V časti príjmov bol rozpočet naplnený sumou 19 798,92 € + zostatok z roku 2013 sumou 6776,74 € vo výdavkovej časti bolo celkové plnenie 16 026,11 €.

K celkovému hospodáreniu sa vyjadrí aj Kontrolná komisia, ktoráuskutoční kontrolu účtovných dokladov v mesiaci marec 2015 a predloží Správu o hospodárení snemu ZRZ Mochovce.

 

Uzn.č. 3./2015

XXVIII. Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2014 v príjmovej časti 19 798,92 , výdavky 16 026,11 € a odporúča na schválenie XXVIII. snemu združenia.

Hlasovanie:

Uznesenie bolo prijaté

Príprava XXVIII. Snemu ZRZ Mochovce

Ing. Štefan Mišák informoval o termíne snemu združenia ,kde navrhuje zorganizovať snem . 27.03.2015 v Energoland – Mochovce

Uzn.č.4./2015

Rada ZRZ Mochovce schvaľuje termín XXVIII. Snemu ZRZ Mochovce na 27.03.2015 miesto : Energoland ( Infocentrum ) Mochovce ,so začiatkom o 10:30 hod.

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

 

Príloha č.3 Návrh programu XXVIII. snemu ZRZ Mochovce

 

Uzn.č.5/2015

Rada ZRZ Mochovce schvaľuje program rokovania XXVIII. Snemu

 

ZRZ Mochovce nasledovne :

Otvorenie rokovania XXVIII. Snemu ZRZ Mochovce

a/ schválenie rokovacieho a volebného poriadku,

b/ menovanie zapisovateľov,

c/ voľba členov pracovného predsedníctva,

d/ voľba členov návrhovej,volebnej a mandátovej komisie,

e/ voľba overovateľov zápisnice,

Správa o činnosti za rok 2014

Príhovory hostí

Prijatie nových členov združenie

Správa o hospodárení a Správa kontrolnej komisie za rok 2014

Voľba predsedu ZRZ Mochovce

Voľba členov Rady ZRZ Mochovce

Voľba členov kontrolnej komisie ZRZ Mochovce

Návrh na členov OIK Mochovce podľa Štatútu OIK

11 .Návrh rozpočtu na rok 2015

12. Návrh členského príspevku na roky 2015 – 2018

13. Diskusia

14. Ekosymbióza občianske združenie – prezentácia max.10 min.

15. Záver

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

Ing.Štefan Mišák predložil návrhy členov pracovných komisií a vysvetlil systém akým boli navrhnutý.

Pracovné predsedníctvo :

Ing.Štefan Mišák

Ing.Tibor Tóth

Mgr. Ján Havran

Mandátová a volebná komisia :

Ing.Štefan Peter

Ing.Imrich Králik

Dolinaj Jozef

 

Návrhová Komisia :

1. Kolárik Ľuboš

2. Farkašová Mária

3. Ing.Kováčová Ida

Zapisovatelia : 1. Mgr. Miroslav Považan

 

Overovatelia zápisnice :

1. Eugen Čornák

2. Rosipal Jozef

Kancelária navrhované osoby osloví a zistí ich účasť na sneme a záujem pracovať v komisiách. V prípade neúčasti niektorej z navrhovaných osôb

sa návrhy doplnia priamo pred začiatkom rokovania snemu.

 

Uz.č.6/2015

XXVIII.snem ZRZ Mochovce schváľuje návrhy na členov pracovných komisii

Hlasovanie :

Uznesenie bolo prijaté

 

Pozvánky pre členov ZRZ budú elektronickou formou zaslané 6.3.2015

Pozvánky pre hostí budú spracované do 6.3.2015 a po podpise predsedom zaslané hosťom podľa zoznamu max. 10. 3.2015

 

Zoznam hostí :

Poslanci NR SR z regiónu M.Haluz, M.Kéry

NSK : Ing. Milan Belica

Slovenské elektrárne a.s. Aquillanti, Cotugno,Mandalov, Bolona

JAVYS : Bôžik, Dobák

ÚJD : Žiaková

Prednosta OUP Levice Janáč , prednostka OUP Zlaté Moravce

ÚP Bačík

Uz.č.7/2015

Rada ZRZ Mochovce berie na vedomie zoznam pozvaných hostí na

XXVIII.sneme ZRZ Mochovce

 

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

° Rokovací – Volebný poriadok snemu

Na základe platných Stanov , čl. XII. o počte členov Rady rozhoduje snem v súčastnosti je počet členov Rady 16.

Pri voľbe predsedu a rady je potrebné vedieť,že predseda sa volí samostatne a Rada samostatne, ale predseda je súčasne členom Rady

s hlasovacím právom a patrí do počtu 16 členov Rady.

Ak bude počet kandidátov vyšší ako je potrebné voliť ( teda predseda + 16 členov rady,KK 3) bude hlasovanie tajné.

Uz.č. 8/2015

Rada ZRZ Mochovce

a) poveruje ved.kancelárie ZRZ , aby poslal členom ZRZ návrhy kandidátov na predsedu, členov Rady a Kontrolnej komisie,

ktoré schválila Rada na svojom rokovaní 27.02.2015 spolu s Rokovacím a Volebným poriadkom.

b) súčasne schvaľuje termín zaslania prípadných ďalších kandidátov na predsedu , člena Rady a Kontrolnej komisie združenia písomne na adresu: miroslav.povazan@gmail.com max. do 16.marca 2015 aj s priloženým súhlasom navrhovaného kandidáta.

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

 

° Voľby do orgánov ZRZ Mochovce

Pracovný materiál / príloha č.2…./ v tlačenej podobe – všetci .( menný zoznam ,kde zástupcovia boli opätovne zvolení za starostov a primátorov)

Návrhy na nomináciu predsedu

Prítomný členovia Rady navrhli ako kandidáta na predsedu ZRZ Mochovce Ing. Štefana Mišáka , ktorý je primátorom v meste LEVICE.

 

Ing. Štefan Mišák s k nominácii vyjadril kladne , kandidatúru prijal.

Uz.č. 9/2015

Rada ZRZ Mochovce odporúča XXVIII.snemu ZRZ Mochovce ako kandidáta na predsedu ZRZ Mochovce Ing. Štefana Mišáka primátora

mesta LEVICE .

 

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

 

 

Návrhy na nomináciu členov Rady ZRZ Mochovce

 

Na základe platných Stanov Čl.XII.o počte členov Rady rozhoduje

snem. Po diskusii členov rady ,zohľadní zastúpenie okresov,regiónov na nomináciu v počte 16.

Uz.č.10/2015

Rada ZRZ Mochovce odporúča XXVIII.snemu ZRZ Mochovce

kandidátov na členov Rady ZRZ Mochovce nasledovne:

 

Havran Ján Mgr.- N. Baňa okr. ŽARNOVICA

Mišák Štefan Ing.- Levice

Mladý Štefan – Vieska n/Žitavou , ZM

Rosipal Jozef – Iňa , LV

Štefan Peter Ing.- ST. Tekov , LV

Tóth Tibor Ing. – Vráble , NITRA podpredseda

Žigrai Ivan Ing. – Tehla , LV

Czapala Július Mgr.- Čifáre , NITRA

9. Hajdu Ladislav – Pohranice , NITRA

10. Farkašová Mária – Lula , LV

11. Bónová Kristína – Nevidzany , ZM

12. Ostrihoňová Serafína – Zlaté Moravce

13. Čornák Eugen – Dolná Seč , LV

14. Šplehová Gabriela – Tajná , NITRA

15. 1 zástupca z 1. pásma (potrebné uz, zast.) aj dodatočne

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

 

Návrhy na nomináciu členov Kontrolnej komisie ZRZ Mochovce

————————————————————————————–

Na základe platných stanov Čl.XIII.má KK 3 členov , zo svojho stredu si volí predsedu , ktorý je prizvaní na rokovanie Rady s hlasom poradným.

 

Uz. č. 11/2015

Rada ZRZ Mochovce odporúča XXVIII. snemu ZRZ Mochovce kandidátov na členov Kontrolnej komisie ZRZ Mochovce nasledovne

 

Mladý Štefan Vieska n/Žitavou , predseda

Kováčová Ida Ing. – Podlužany

Uhnáková Eva – Čajkov

 

Hlasovanie:10

Uznesenie bolo prijaté

 

Nominácia na členov OIK Mochovce

Štatút OIK Mochovce – Čl. 2

OIK má najviac 19 členov

a) 3 zástupcovia miest Levice,Vráble,Tlmače

b) 4 zástupcovia delegovaní Záujmovým regionálnym

združením miest a obcí Mochovce

c) 4 zástupcovia obcí z prvého pásma ohrozenie jadrovým

zariadením

d) 2 zástupcovia Akademických inštitúcií

e) 4 zástupcovia za Slovenské elektrárne , a. s.

f) 2 zástupcovia za Jadrovú vyraďovaciu spoločnosť

g) Pozorovatelia :1 zástupca Úradu jadrového dozoru (ÚJD)

1 zástupca Národného inšpektorátu práce

 

2.2. a) Členov OIK za obce a členov Akademických inštitúcií schvaľuje uznesením Rada ZRZ Mochovce a menuje predseda združenia ( 2.1. a,b,c,d )

Prebehla diskusia k zloženiu OIK Mochovce a následne sa o predloženom návrhu hlasovalo.

Uz.č. 12/2015

Rada ZRZ Mochovce v zmysle platného Štatútu OIK Mochovce schváľuje členov OIK Mochovce nasledovne :

a) Ing. Tibor Tóth , Vráble ( zástupca) Zoltán Ács

Ing.Štefan Mišák , Levice

Miroslav Kupči , Tlmače

b) Peter Benko , Veľký Ďúr

Ing. Imrich Králik , Rybník n/Hronom

Mgr. Miroslav Považan,navrhol predseda za ZRZ Mochovce

Ľubomír Síkela , Veľké Kozmálovce

c) Ing. Ladislav Éhn , Kalná n/Hronom

Ladislav Pisch , Malé Kozmálovce

Ladislav Nagy , Nový Tekov

Ing. Peter Štefan Starý Tekov

d) Navrhovaní čl. za Akademickú obec 1. Prof. Daniel Kluvanec

2. Ing. Krtík Ján

 

Návrh : Podujatia na rok 2015

—————————————————————————————-

Pracovný materiál ( príloha č. 3 )

Uz.č.13/2015

Rada ZRZ Mochovce berie na vedomie predbežný plán aktivít združenia na rok 2015

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

 

Návrh – rozpočtu na rok 2015

—————————————————————————————-

Pracovný materiál ( príloha č. 4 )

Návrh vychádza zo skutočného čerpania v r.2014

Položky vychádzajúce z predbežného plánu podujatí na rok 2015 a ďalších aktivít navrhnutých radou združenia.

Uz.č.14/2015

Rada ZRZ Mochovce berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2015

a odporúča ho na schválenie XXVIII. snemu združenia.

Hlasovanie : 10

Uznesenie bolo prijaté

 

Programové zameranie : materiál predloží snemu kancelária združenia

( príloha č. 5 )