Dokumenty ZRZMSprávySprávy združenia

Uznesenie zo snemu v marci 2015

U Z N E S E N I E

z XXVIII. Snemu Záujmového regionálneho združenia miest a obcí

Mochovce, konaného dňa 27.03.2015 v Mochovciach

 

Snem ZRZ Mochovce , prijal k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia

 

U z n e s e n i e č.1/2015

XXVIII. Snem ZRZ Mochovce schvaľuje program rokovania XXVIII. snemu ZRZ Mochovce podľa predloženého programu

 

U z n e s e n i e č.2./2015

XXVIII. Snem ZRZ Mochovce schvaľuje mandátovú komisiu v zložení :

Ing.Peter Štefan

Ing. Imrich Králik

Jozef Dolinaj

 

U z n e s e n i e č.3 / 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie správu mandátovej komisie o počte delegátov XXVIII. Snemu ZRZ Mochovce

 

U z n e s e n i e č.4/2015

XXVIII. Snem ZRZ Mochovce schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :

Kajaba Eduard

Farkašová Mária

Ostrihoňová Serafína

zapisovateľ : Mgr. Miroslav Považan

overovatelia zápisnice : Eugen Čornák

Jozef Rosipal

 

U z n e s e n i e č.5/2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie správu o činnosti ZRZ Mochovce za rok 2014

 

U z n e s e n i e č.6/2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce schvaľuje prijatie nových členov dňom doručenia výpisu uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení vstupu obce do ZRZ Mochovce :

obec Kalná nad Hronom

obec Malé Kozmálovce

obec Nový Tekov

obec Nemčiňany

obec Máňa

obec Podhájská

 

U z n e s e n i e č. 7/ 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce schvaľuje správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2014

 

U z n e s e n i e č. 8/ 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie výsledky volieb :

a/ predsedu združenia

b/ členov rady združenia

c/ členov revíznej a kontrolnej komisie

 

U z n e s e n i e č. 9 / 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie návrh na členov OIK Mochovce , podľa priloženého zoznamu

 

U z n e s e n i e č. 10 / 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie správu kontrolnej a revíznej komisie bez pripomienok

 

U z n e s e n i e č. 11 / 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce schvaľuje rozpočet Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce na rok 2015

 

U z n e s e n i e č. 12/ 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce schvaľuje členský príspevok na rok 2015 vo výške 0.04 € za obyvateľa obce, ktorá vyrubuje daň za daň jadrové zariadenie v zmysle zákona č.582 / 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre obce, ktoré nevyrubujú daň za jadrové zariadenia v zmysle citovaného zákona je výška členského príspevku 1 € za celú obec.

U z n e s e n i e č.13 / 2015 XXVIII.

Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie vystúpenie hostí

 

Zapísal : Mgr. Miroslav Považan

 

Overovatelia : Eugen Čornák

Jozef Rosipal

 

 

 

LEVICE 27.03.2015                                                                                         Ing. Štefan Mišák

predsedaZáujmového regionálneho združenia  M o c h o v c e