Dokumenty ZRZMSprávySprávy združenia

Správa kontrolnej a revíznej komisie ZRZ Mochovce za rok 2014

Správa kontrolnej a revíznej komisie Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce za rok 2014

 

Vážené kolegyne,kolegovia ,vážení hostia.

Činnosť kontrolnej a revíznej komisie bola zameraná na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami združenia,kontrolu účtovnej evidencie a kontrolu úhrad členských príspevkov. Kontrola finančného hospodárenia bola vykonaná 24.03.2015 za prítomnosti vedúceho kancelárie združenia Mgr. Miroslava Považana.

Revízna komisia pri Záujmovom regionálnom združení Mochovce konštatuje :

Účtovné zápisy v peňažnom denníku nasledujú chronologicky po sebe príjmy a výdaje boli schválené XXVII. Snemom ZRZ Mochovce, a sú uvedené v príslušnej zápisnici združenia.

Účtovné doklady sú vystavené v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/§ 11Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,ako aj zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších doplnkov k 31.12.2014 boli odsúhlasené zostatky pokladničnej hotovosti a bankového účtu , kde neboli zistené žiadne rozdiely. Účtovné zápisy sú doložené účtovnými dokladmi, prehľadne a spôsobom zaručujúcu ich trvanlivosť. Sú podpísané zodpovednými funkcionármi a očíslované tak , že čísla na doklade sú zhodné s číslami v peňažnom denníku.

Hospodárenie prebieha v súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi o nakladaní s finančnými prostriedkami. Jednotlivé zostatky bankových výpisov majú vzájomnú náväznosť.

Hotovosť pokladni k 31.12.2014 súhlasí s fyzickým stavom a zápisom v peňažnom denníku a činí 211,63 € ,taktiež zostatok na účte k 31.12.2014 súhlasí so zápisom v peňažnom denníku a činí 10 337,92 €. Zostatkové čiastky finančných prostriedkov sú počiatočnými stavmi k 1.1.2015.

Účet je vedený v Prima banke Slovensko , a. s. pobočka Levice č.ú. 2216220001/5600

Príjmy združenia v roku 2014 boli vo výške :

1. členské : 5298,46 €

2. úroky : 0,46 €

3. príspevok S.E. a.s. : 12 000 €

4. príspevok JAVYS a.s. 2 500 €

SPOLU : 19 798,92

Výdaje združenia v roku 2014 boli vo výške : 16 026,11 €

Príjmy združenia namiesto plánovaných 22 705 € , boli v skutočnosti naplnené na sumu 19 798,92 €. Plánovaný finančný príspevok od spoločnosti JAVYS a.s. 5 000 € bol znížený o sumu 2 500 € .

Zostatky finančných prostriedkov boli k 31.12.2014 boli nasledovné

Základný bežný účet : 10 337,92 €

Pokladňa : 211,63 €

Kontrolou zaplatenia členských príspevkov jednotlivých výpisov z účtu združenia bolo zistené, že členský príspevok za rok2014 neuhradilo 5 obcí.

 

LEVICE 25.03.2015                                                                             Štefan Mladý

predseda KaRK