Dokumenty ZRZMSprávySprávy združenia

Návrh na uznesenie 15.04.2016 v Leviciach

N Á V R H  NA

U Z N E S E N I E

XXIX.  Snemu Záujmového regionálneho združenia miest a obcí

Mochovce, konaného dňa 15.04.2016 v Leviciach

XXIX. Snem ZRZ Mochovce , prijal k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia

               U z n e s e n i e č.1/2016

XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje program rokovania XXIX. snemu ZRZ Mochovce

U z n e s e n i e č.2./2016

XXIX. Snem ZRZ Mochovce schvaľuje mandátovú komisiu v zložení : Ing. Štefan Peter

U z n e s e n i e  č.3 / 2016 XXIX.  Snem ZRZ Mochovce  berie na vedomie správu mandátovej komisie o počte delegátov XXIX.  Snemu ZRZ Mochovce

U z n e s e n i e č.4/2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení : ……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

zapisovateľ :                           Mgr. Miroslav Považan

overovatelia zápisnice :          Farkašová Mária  obec Lula

Jozef Rosipal obec Iňa

 

U z n e s e n i e  č.5/2016   XXIX. Snem ZRZ Mochovce berie na  vedomie správu o činnosti ZRZ Mochovce a OIK za rok 2015

 

U z n e s e n i e č. 6/2016  XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje

správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2015

U z n e s e n i e  č. 7/2016 XXIX.  Snem ZRZ Mochovce  berie na vedomie správu kontrolnej a revíznej komisie bez pripomienok .

U z n e s e n i e  č. 8/2016 XXIX.  Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje        

členský príspevok na rok 2016  vo výške  0.04 € za obyvateľa obce, ktorá vyrubuje daň za daň jadrové zariadenie v zmysle zákona č.582 / 2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady. Pre obce, ktoré nevyrubujú daň za jadrové zariadenia v zmysle citovaného zákona je výška členského príspevku 1 € za celú obec.

U z n e s e n i e  č.9/2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie  vystúpenie hostí

U z n e s e n i e  č.10 /2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie

návrh pracovnej cesty v mesiaci september

U z n e s e n i e  č.11/2016  XXIX. Snem ZRZ  Mochovce  schvaľuje rozpočet

Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce na rok 2016

U z n e s e n i e  č. 12/2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje prijatie

obec Čechynce do združenia , po doručení uznesenia obecného zastupiteľstva

do 30.5.2016

 

 

Zapísal : Mgr. Miroslav Považan

 

Overovatelia : Mária Farkašová

Jozef Rosipal

 

LEVICE  15.04.2016                                 Ing. Štefan Mišák

predseda

Záujmového regionálneho združenia

M o c h o v c d