NovinkySprávySprávy združenia

Vyhodnotenie činnosti OIK za rok 2015

Vyhodnotenie činnosti OIK Mochovce za rok 2015

 

    OIK Mochovce konštatuje:

OIK Mochovce  dostáva pravidelné a otvorené informácie od vedenia AE Mochovce,OIK chce a musí zo svojho poslania  informovať obyvateľstvo zodpovedne a kompetentne. Cestou médií ,ale aj cestou priameho pôsobenia v rámci obecných   samospráv.

V roku 2015 členovia OIK Mochovce  postupovali podľa plánu činnosti na rok 2015. Zúčastnili sa na pravidelných zasadnutiach s vedením EMO, MO 34 v termínoch apríl,september a december. Na prvom zasadnutí OIK Mochovce , boli vedeniu S.E.a.s. predstavený ,novozvolení členovia OIK.

   Najviac diskutovanou otázkou počas celého roku 2015 bola:

  • dostavba a spustenie MO 34
  • bezpečnosť prevádzky
  • informácie o projektoch pre obce prostredníctvom programu ENERGIA PRE KRAJINU

Začiatkom júna sa členovia OIK zúčastnili na Open Plant EMO, kde úvode podujatia vystúpil predseda OIK M.Považan,ktorý informoval verejnosť o poslaní a úlohách OIK Mochovce. Počas podujatia sa zástupcovia obcí v okolí AE stretli s vedením AE Mochovce.

Dňa 10.06.2015 za zástupcovia OIK ,mesta Vráble obcí Kalná, M.Kozmálovce stretli s členmi OBK Dukovany a starostami z okolia JE Dukovany. Skúsenosti získané v rámci diskusie boli pre obidve strany veľmi inšpirujúce.

V dňoch 18.-19.11.2015 sa na pozvanie OBK Dukovany , zúčastnili zástupcovia OIK Mochovce a OIK Jaslovské Bohunice semináru „ Budúcnosť JE Dukovany „ cieľom bol popis udalosti vyvolaný poruchou na heterogénnych zvarov superhavarijného napájania PG.

Na záver semináru vystúpil zo svojim príspevkom aj tajomník OIK Mochovce Róbert Holý,ktorý zdôraznil že táto porucha v JE Dukovany nie je problémom len samotnej elektrárne ale týka sa nás všetkých a SE a.s. prisľúbili pomoc.

Pracovnú cestu členovia OIK Mochovce presunuli na rok 2016 do JE Tihage.

 

 

Správu spracoval: Mgr. Miroslav Považan

predseda OIK Mochovce