Dokumenty ZRZMSprávySprávy združenia

Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015

                  Správa kontrolnej a revíznej komisie

   Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce

                                   za rok 2015

 

        Vážené kolegyne,kolegovia ,vážený hostia.

 

       Činnosť kontrolnej a revíznej komisie bola zameraná na kontrolu

   hospodárenia s finančnými prostriedkami združenia,kontrolu účtovnej

   evidencie a kontrolu úhrad členských príspevkov. Kontrola finančného

   hospodárenia bola vykonaná 14.04.2016 za prítomnosti vedúceho  

   kancelárie združenia Mgr. Miroslava Považana.

   Revízna komisia pri Záujmovom regionálnom združení Mochovce

   konštatuje :

 

   Účtovné zápisy v peňažnom denníku nasledujú chronologicky po sebe

   príjmy a výdaje boli schválené XXVIII. Snemom ZRZ Mochovce, a sú

   uvedené v príslušnej zápisnici združenia.

   Účtovné doklady sú vystavené v zmysle  Zákona o účtovníctve 

   č.431/§ 11Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,ako aj zákona

   č.595/2003 Z.z.  o dani z príjmov v znení neskorších doplnkov

   k 31.12.2015 boli odsúhlasené zostatky pokladničnej hotovosti

   a bankového účtu , kde neboli zistené žiadne rozdiely. Účtovné zápisy

   sú doložené účtovnými dokladmi, prehľadne a spôsobom zaručujúcu

   ich trvanlivosť. Sú podpísané zodpovednými funkcionármi a očíslované

   tak , že čísla na doklade sú zhodné s číslami v peňažnom denníku.

   Hospodárenie prebieha v súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi

   o nakladaní s finančnými prostriedkami. Jednotlivé zostatky bankových

   výpisov majú vzájomnú náväznosť.

 

   Hotovosť pokladni k 31.12.2015 súhlasí s fyzickým stavom a zápisom

 v peňažnom denníku a činí 214,96  € ,taktiež zostatok na účte k      31.12.2015  súhlasí so zápisom v peňažnom denníku a činí 23 376,37 €

 

  Zostatkové čiastky finančných prostriedkov sú počiatočnými stavmi

  k 1.1.2016.

 

  Účet je vedený v Prima banke Slovensko , a. s. pobočka Levice

  č.  ú. 2216220001/5600 

  Príjmy združenia v roku 2015 boli vo výške :

                                             1. členské : 5 268,64 €

úroky    :  2,23 €

príspevok S.E. a.s. :   12 000 €

príspevok JAVYS a.s.  5 000 €

             CELKOM PRÍJMY :   22 270,87 €               

             CELKOM VÝDAJE :    9 229,09 €

 

Príjmy združenia namiesto plánovaných  22 705 € , boli v skutočnosti naplnené na sumu 22 270,87 €.

 

 

 

Zostatky finančných prostriedkov boli k 31.12.2015 boli nasledovné

         Základný bežný účet :  23 376,37 €

         Pokladňa :                         214,96 €

 

         Kontrolou  zaplatenia členských príspevkov jednotlivých výpisov

         z účtu združenia bolo zistené, že členský príspevok za rok 2015

         neuhradilo 12 obcí a obec Orovnica vystúpila zo združenia.

                LEVICE  15.04.2016                       Štefan Mladý

                                                                         predseda KaRK