Novinky

VIDEO: VEĽKÉ CVIČENIE HASIČOV V MOCHOVCIACH

VIDEO: Veľké cvičenie hasičov v Mochovciach
Prvý raz v SR sme náhradné doplňovanie vody do jadrovej elektrárne nacvičovali s veľkokapacitným čerpaním zo vzdialenosti až 7,6 kilometra.

V stredu 19. júna sme v Mochovciach preverili pripravenosť a akcieschopnosť Závodného hasičského útvaru elektrárne Mochovce (ZHÚ EMO) a jednotiek Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky (HaZZ SR).

Na plánovanom súčinnostnom taktickom cvičení sme precvičili zásah pri mimoriadnej udalosti spojenej so stratou dodávky surovej vody do lokality jadrovej elektrárne.

Cieľ bol jasný – zabezpečiť náhradné doplňovanie vody do bazénov technickej vody dôležitej pre prvý, druhý, ale už aj tretí blok Mochoviec.

Vodu bolo potrebné dopraviť zo zdrojov mimo areálu elektrárne:

  1. Kyvadlovou dopravou vo veľkoobjemových cisternových automobilových striekačkách (CAS) z Vodného diela Veľké Kozmálovce, teda zo vzdialenosti 13,7 kilometra.
  2. Hadicami pomocou systémov veľkokapacitného čerpania HFS HydroSub 150 z rieky Hron v blízkosti malej vodnej elektrárne Nový Tekov, a to po trase dlhej 7,6 km. Takáto doprava vody bola na Slovensku cvičená po prvý raz.

Súčasťou scenára cvičenia bola aj simulácia prostredia s výskytom rádioaktívnych látok na území elektrárne, kedy je vyhlásený II. stupeň závažnosti udalosti „Núdzový stav na území jadrového zariadenia. Počas simulácie radiačnej udalosti došlo ku kontaminácii nasadených osôb a techniky ZHÚ EMO. Po ukončení zásahu v zamorenom priestore ich museli dekontaminovať na vytvorenom dekontaminačnom pracovisku.

Súčinnostné taktické cvičenie s takýmto zameraním a v takomto rozsahu sa konalo na území Slovenskej republiky prvýkrát. Okrem hasičských a záchranných zložiek preverilo aj policajné zložky a zložky civilnej ochrany, ich vzájomnú  kooperáciu pri udalosti spojenej so stratou surovej vody, ktorá je nevyhnutná nielen počas prevádzky bloku, ale aj po odstavení jadrových blokov a ich dochladzovaní.

Z Hasičského a záchranného zboru SR cvičili:

OR HaZZ Levice, OR HaZZ Zlaté Moravce, OR HaZZ Nitra, KR HaZZ Nitra, OR HaZZ Nové Zámky, OR HaZZ Topoľčany, OR HaZZ Galanta, OR HaZZ Prievidza, OR HaZZ Komárno, OR HaZZ Zvolen, HaZÚ hl. mesta Bratislava a Záchrannej brigády HaZZ Malacky.

Zapojili sa aj ďalšie záchranné zložky IZS v priestoroch jadrovej elektrárne a v jej okolí, napríklad KCHL Nitra a Policajný zbor SR.

Zdroj: SE