NovinkyTlačové správy JAVYS

JAVYS: Jadrová bezpečnosť, BOZP a ochrana pred požiarmi v roku 2018

Jadrová bezpečnosť, BOZP a ochrana pred požiarmi v roku 2018V spoločnosti JAVYS, a. s., nebol v roku 2018 zaznamenaný žiadny pracovný úraz zamestnanca JAVYS, a. s., nebol evidovaný žiadny požiar a nevyskytla sa ani jedna choroba z povolania. Inšpektori ÚJD SR vykonali na pracoviskách spoločnosti v uplynulom roku 52 kontrol.

BOZP a ochrana pred požiarmi v roku 2018

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračovala v roku 2018 v pozitívnom trende a obhájila medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy OHSAS 18001, čo potvrdzuje, že spĺňa vysoké kritériá a požiadavky uvedenej normy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminovanie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej hlavným cieľom. Ten dosahuje JAVYS, a. s., neustálym zisťovaním nebezpečenstiev a ohrození pri výkone pracovných činností, monitorovaním zistených skutočností a prijímaním bezpečnostných opatrení.

Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená zvýšenou kontrolnou činnosťou zodpovedných zamestnancov a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

V roku 2018 boli zaznamenané štyri pracovné úrazy u zamestnancov dodávateľských organizácií a úrazy týchto pracovníkov podliehajú šetreniu, evidencii alebo registrácii pracovného úrazu zodpovednej dodávateľskej organizácie.

Jadrová bezpečnosť v roku 2018

           Počas roka 2018 boli v JAVYS, a. s., zaregistrované dve nevýznamné prevádzkové poruchy, ktoré v zmysle Atómového zákona nepodliehali hláseniu dozorným orgánom. Podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach INES boli tieto poruchy  klasifikované na úrovni bez bezpečnostného významu (mimo stupnice INES).Na pracoviskách JAVYS, a. s., bolo inšpektormi ÚJD SR v roku 2018 vykonaných 52 kontrol, z toho 6 inšpekcií v súčinnosti s MAAE. Zameriavali sa na oblasť jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany a počas týchto kontrol neboli zistené nedostatky pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov a podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD SR. Z výsledkov inšpekcií ÚJD SR boli zo strany úradu navrhnuté odporúčania, ktoré boli prijaté vo forme úloh, ktoré boli následne splnené.

Prevzaté zo stránky JAVYS.