Novinky

O priebehu správneho konania na MO34 (január 2019)

Dňa 12. 12. 2016 doručili zástupcovia Slovenských elektrární, a. s. (SE, a. s.), na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení. K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia obsahujúca 377 príloh.

Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie (správne konanie č. 3720 – 2016) a informoval dotknuté orgány štátnej správy. Úrad o tejto skutočnosti tiež informoval všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá mala záujem zapojiť sa do konania) prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Po predbežnom vyhodnotení uvedenej dokumentácie bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia v uvedenej veci.

Dokumentácia, z ktorej úrad vylúčil citlivé informácie bola prístupná verejnosti od 16. 3. 2017 do 30. 6. 2017. Účastníci konania využili možnosť nazerania do spisu a písomne uplatnili pripomienky k dokumentácii v stanovenom termíne do 31. 7. 2017.

Po predbežnom vyhodnotení pristúpil úrad k obsahovému hodnoteniu predloženej dokumentácie. Úrad hodnotil najmä súlad obsahu dokumentácie s požiadavkami legislatívnych predpisov. Pri hodnotení dokumentácie postupoval úrad v úzkej súčinnosti so žiadateľom – SE, a. s.

Výsledkom hodnotenia boli pripomienky úradu k dokumentácii, vrátane vecných pripomienok účastníkov konania, ktoré musí žiadateľ odstrániť, resp. musí svoje podanie doplniť.

Z vyššie uvedeného dôvodu vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28. 8. 2017 rozhodnutie (rozhodnutie č. 334-2017), ktorým prerušil správne konanie vo veci vydania povolení v súvislosti s dostavbou jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.

Hlavným dôvodom prerušenia správneho konania boli nedostatky podania, ktoré boli vyvolané stavom pripravenosti jadrového zariadenia MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zverejnil zoznam identifikovaných nedostatkov na svojom webovom sídle.

SE, a. s., postupne predkladali na úrad dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. Úrad jadrového dozoru SR priebežne hodnotil odstránenie nedostatkov v dokumentácii. Úrad jadrového dozoru SR písomne potvrdil SE, a. s., že nedostatky podania v dokumentácii boli odstránené v termíne, ktorý bol v súlade s požiadavkou rozhodnutia o prerušení správnych konaní (t. j. skôr ako 15. 2. 2018).

Dňa 22. 6. doplnili SE, a. s., písomne podanie v správnych konaniach, súvisiacich s vydaním povolenia na príjem čerstvého jadrového paliva do priestorov elektrárne na to určených (uzol čerstvého paliva). Doplnením podania SE, a. s., splnili podmienky pre pokračovanie v uvedených konaniach. Úrad jadrového dozoru informoval účastníkov konania o pokračovaní týchto konaní písomne a zverejnil podklady pre rozhodnutie na svojom webovom sídle.

Dňa 28. 8. 2018 doplnili SE, a. s., písomne podanie v správnych konaniach vo veci vydania povolenia na uvádzanie 3. a 4. bloku Mochovce do prevádzky a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa atómového zákona. Doplnením podania SE, a. s., splnili podmienky pre pokračovanie v uvedených konaniach. Úrad jadrového dozoru informoval účastníkov konania o pokračovaní týchto konaní písomne a zverejnil podklady pre rozhodnutie na svojom webovom sídle.

Úrad jadrového dozoru SR formou inšpekcie preveril, že zariadenia uzla čerstvého paliva sú pripravené na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom. Po získaní súhlasného stanoviska ostatných zúčastnených orgánov štátnej správy vydal Úrad jadrového dozoru SR dňa 29. 10. 2018 rozhodnutie č. 277/2018 (Povolenie na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva) a rozhodnutie č. 298/2018 (Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a na predbežné užívanie uzla čerstvého paliva podľa stavebného zákona). Obe rozhodnutia sú zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na webovom sídle úradu, boli zverejnené formou verejnej vyhlášky v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov a boli zaslané účastníkom konania písomne.

Jeden z účastníkov konania sa odvolal (podal rozklad) voči rozhodnutiam č. 277/2018 a 298/2018. Úrad rozoslal všetkým účastníkom konania oznámenie o podanom rozklade a požiadal ich o vyjadrenie sa k nemu. Vec bola postúpená druhostupňovému správnehu orgánu, ktorým je podľa správneho poriadku SR predsedníčka úradu. Prebieha rozkladové konanie.

Správne konania vo veci vydania povolenia na uvádzanie 3. a 4. bloku Mochovce do prevádzky a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa atómového zákona prebiehajú. Úrad jadrového dozoru SR formou inšpekcie kontroluje pripravenosť 3. a 4. bloku Mochovce na uvádzanie do prevádzky. Správne konania vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie 3. a 4. bloku podľa stavebného zákona sú naďalej prerušené.

Všetky aktuálne informácie nájdete aj v časti AKTUALITY na web stránke úradu a na www.slovensko.sk v časti Centrálna úradná elektronická tabuľa.

Prevzaté zo stránky ÚJD.