NovinkyTlačové správy Slovenských elektrární

MOCHOVCE: NA 3. BLOKU ZAČALA HORÚCA HYDROSKÚŠKA

MOCHOVCE: NA 3. BLOKU ZAČALA HORÚCA HYDROSKÚŠKASlovenské elektrárne začali 21. decembra v podvečerných hodinách horúcu hydroskúšku na 3. bloku AE Mochovce.

Skúška má niekoľko etáp, počas ktorých sa postupne vykonajú tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora 3. bloku AE Mochovce, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, bezpečnostných systémov, vzduchotechniky, elektročastí a systémov kontroly a riadenia.

Horúcej hydroskúške predchádzala malá revízia zariadení primárneho okruhu, ktorej cieľom bolo preveriť stav zariadení po studenej hydroskúške(SHS), zistiť a odstrániť nedostatky na zariadeniach, ktoré mohli vzniknúť počas SHS, a zhodnotiť stav kovu zariadení a potrubí vrátane zvarov na vybraných zariadeniach.

Malá revízia sa začala v podstate ihneď po ukončení studenej hydroskúšky. Počas malej revízie bolo vykonaných viac ako 5 000 kontrol a podieľalo sa na nej približne 300 pracovníkov Slovenských elektrární a dodávateľských organizácií VUJE, Enseco a Škoda.

Malá revízia mala tri hlavné podetapy:

  1. Prípravu, počas ktorej bolo potrebné odtlakovať primárny okruh, roztesniť reaktor a demontovať šachtu reaktora z jeho tlakovej nádoby.
  2. Revíziu zariadení primárneho okruhu, na ktorých boli vykonané predprevádzkové kontroly – tlaková nádoba reaktora, šachta reaktora, parogenerátory, hlavné cirkulačné čerpadlá, kompenzátor objemu, potrubia, nádrže, výmenníky atď.
  3. Montáž reaktora so všetkými vnútroreaktorovými časťami a s imitátormi palivových kaziet (zatiaľ bez jadrového paliva) a ukončenie prác na primárnom okruhu.

Na revízii pracovali len kvalifikovaní a preskúšaní špecialisti v čistých podmienkach – v bezprašnom prostredí ako počas reálnej prevádzky či odstávky zariadenia a pri prísnom dodržiavaní princípov FME (foreign material exclusion), aby sa zabránilo vniku cudzích predmetov do technológie. Výsledky revízie sa priebežne zaznamenávali do protokolov o meraniach a kontrolách s prílohami (fotografie, kartogramy, čiastkové protokoly), vrátane opisu všetkých nedostatkov, ich odstránenia a opakovaných kontrol.

Po ukončení programu horúcej hydroskúšky bude nasledovať veľká revízia a po nej už príde na rad fyzikálne spúšťanie, ktoré sa začne zavezením jadrového paliva do reaktora.

Prevzaté zo stránky Slovenských elektrární.