O združení

O združení Mochovce

Vznik a základné ciele

Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 26.11.1992 vo Vrábloch a zaregistrované na Okresnom úrade v Nitre pod č.4/93 dňa 7.4.1993

Združenie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Vzniklo na základe slobodne prejavenej vôle volených zástupcov miest a obcí nachádzajúcich sa v 20 km okruhu jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré majú záujem na riešení ochrany životného prostredia ovplyvňovaného pôsobením jadrovej elektrárne v tomto území.

Hlavné ciele združenia:

a) chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia , aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,

b) presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami regiónu a členov,

c) iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia,

d) hľadať a presadzovať zákonné riešenia vplyvov jadrovej energetiky na práva, život a majetok občanov a obcí v súlade s Ústavou SR,

e) vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových zariadení,

f) podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy,

g) podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne,

h) organizovať kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia,

i) posilňovať vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,

j) spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí

k) podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločenské potreby

I) vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať,

m) svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku

Funkcie združenia:

1. Združenie vo vzťahu k členským mestám a obciam plní najmä funkciu:

  • koordinačnú
  • poradenskú
  • vzdelávaciu
  • informačnú

2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, vláde SR, ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a medzinárodným organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.

3. vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom organizovaných vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je:

  • podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou
  • zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo a ďalšie vzdelávacie aktivity)
  • poskytovať členom združenia aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií
  • rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia výkonu samosprávy
  • vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a obciach a zabezpečuje ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi

5. Združenie na podporu naplnenia cieľov môže vyvíjať i vydavateľskú a publikačnú činnosť

Členské príspevky

Členský príspevok platný od 13.4.2011 bol na XXIV. Sneme Záujmového regionálnehoz druženia Mochovce, prítomnými členmi združenia odsúhlasený vo výške 0.O4 EUR na jedného obyvateľa obce. Obce,ktoré sú členmi združenia ZRZ Mochovce a nevyrubujú daň za jadrové zariadenie v zmysle zákona č.582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je výška členského príspevku 1 EURO za celú obec.