Návrh na uznesenie

N Á V R H  NA

U Z N E S E N I E

XXIX.  Snemu Záujmového regionálneho združenia miest a obcí

Mochovce, konaného dňa 15.04.2016 v Leviciach

 

XXIX. Snem ZRZ Mochovce , prijal k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia

 

               U z n e s e n i e č.1/2016

                XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje program rokovania XXIX. snemu ZRZ Mochovce     

               U z n e s e n i e č.2./2016

                   XXIX. Snem ZRZ Mochovce schvaľuje mandátovú komisiu v zložení : Ing. Štefan Peter

                U z n e s e n i e  č.3 / 2016 XXIX.  Snem ZRZ Mochovce  berie na vedomie správu mandátovej komisie o počte delegátov XXIX.  Snemu ZRZ Mochovce  

                 U z n e s e n i e č.4/2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje

                    návrhovú komisiu v zložení : ……………………………………

                                                             ……………………………………

                                                             ……………………………………

                                            

                    zapisovateľ :                           Mgr. Miroslav Považan                                

                    overovatelia zápisnice :          Farkašová Mária  obec Lula

                                                                    Jozef Rosipal obec Iňa   

                       

                   U z n e s e n i e  č.5/2016   XXIX. Snem ZRZ Mochovce berie na  vedomie správu o činnosti ZRZ Mochovce a OIK za rok 2015

 

                 U z n e s e n i e č. 6/2016  XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje          

                 správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2015                                                                                    

                 U z n e s e n i e  č. 7/2016 XXIX.  Snem ZRZ Mochovce  berie na vedomie správu kontrolnej a revíznej komisie bez pripomienok .

                 U z n e s e n i e  č. 8/2016 XXIX.  Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje        

               členský príspevok na rok 2016  vo výške  0.04 € za obyvateľa obce, ktorá vyrubuje daň za daň jadrové zariadenie v zmysle zákona č.582 / 2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady. Pre obce, ktoré nevyrubujú daň za jadrové zariadenia v zmysle citovaného zákona je výška členského príspevku 1 € za celú obec.       

         U z n e s e n i e  č.9/2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie  vystúpenie hostí   

         U z n e s e n i e  č.10 /2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce berie na vedomie

 návrh pracovnej cesty v mesiaci september

         U z n e s e n i e  č.11/2016  XXIX. Snem ZRZ  Mochovce  schvaľuje rozpočet

  Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce na rok 2016

        U z n e s e n i e  č. 12/2016 XXIX. Snem ZRZ Mochovce  schvaľuje prijatie

     obec Čechynce do združenia , po doručení uznesenia obecného zastupiteľstva

     do 30.5.2016

                                         

       

              Zapísal : Mgr. Miroslav Považan

 

            Overovatelia : Mária Farkašová

                                    Jozef Rosipal

 

         LEVICE  15.04.2016                                 Ing. Štefan Mišák

                                                                                 predseda

                                                                Záujmového regionálneho združenia

                                                                             M o c h o v c d