Novinky

P O Z V Á N K A

 

Rada Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce

Vás pozýva na XXIX.Snem Záujmového regionálneho združenia

miest a obcí Mochovce ,ktorý sa uskutoční dňa: 15.apríla 2016

o 10.00 hod. Miesto : Hotel ASTRUM v Leviciach.

 

      P R O G R A M :

     

 • Otvorenie rokovania XXIX. Snemu ZRZ Mochovce.
 • Odborná prednáška Prof. Slugeňa „ Havária v Fukušime a jej následky „
 • Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie .
 • Voľba overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa.
 • Správa o činnosti združenia a OIK Mochochovce.
 • Správa o hospodárení .
 • Správa kontrolnej a revíznej komisie.
 • Príhovor hostí.
 • Schválenie členského príspevku na rok 2016.
 •  Návrh na uskutočnenie pracovnej cesty.
 • Diskusia.
 •  Schválenie rozpočtu na rok 2016.
 •  Návrh na uznesenie XXIX. Snemu ZRZ Mochovce.
 •  Záver